sfeerbeeld

 

 

  

               VAKKUNDIG   │  VERTROUWD  │  BETROKKEN

 

Algemene voorwaarden:

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Sandra en de cliënt waarop Sandra deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sandra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt

3. Sandra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ze is uit gegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. Sandra zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ze kan in geen enkele vorm aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke onvoorziene en ongewenste gevolgen van het toepassen van de gegeven adviezen evenals het verkeerd toepassen van de gegeven adviezen.

5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sandra zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6. Alle door Sandra verstrekte stukken, zoals adviezen, recepten, weekmenu’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem of haar zonder voorafgaande toestemming van Sandra worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.